معرفی

مشخصات فردی

لیلا کریمیان

نام - نام خانوادگی : لیلا   کریمیان

پست الکترونیکی : l_karimian@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مدیریت بیمه
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه تهران

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مدیریت بازرگانی- بازاریابی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه الزهراء

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مدیریت بازرگانی- بازاریابی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران - ایران

سوابق اجرایی

-عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

-نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مدیریت بیمه

محل خدمت : دانشکده مدیریت

مرتبه علمی : مربی

پایه : 1

نوع استخدام : پیمانی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1388-07

لیلا کریمیان
لیلا کریمیان

محل خدمت :
    دانشکده مدیریت
مرتبه علمی :
    مربی
^